Kalite Nedir ?
12 Nisan 2018

Kalite Nedir?

Kalite Yönetim Birimi Görevleri

Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Hasta ve çalışanlara yönelik anketlerin yapılmasını sağlamak, anket sonuçlarını değerlendirmek ve sistem girişlerini yapmak,

SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri hazırlanmasında yer almak, kontrol etmek, revizyonlarını takip etmek,

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

Kalite Kavramı ve Sağlıkta Kalite

Kalitekavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına
gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. Fransızcayaqualitéolarak yerleşmiş ve Fransızcadan Türkçeye çevirisinde sözcük aynen Fransızca okunuşu olan kalite olarak geçmiştir. Kalitenin sözcük anlamıniteliktir.

Kalitenin Tanımı

Kalitenin değişik tanımları bulunmaktadır:

Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.

Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür.

Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarınınistek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.

Kalite sınırları devamlı genişleyen bir kavramdır. Teknoloji, değişen
koşullar, ihtiyaçlar kaliteye değişik boyutlar getirmekte, sürekli iyileştirme ve gelişimi zorunlu kılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi

En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Başka bir ifade ile bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

Sağlıkta Kalite: Sağlık hizmetinin bireylere ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında ve arzu edilen sağlık çıktılarına ulaşabilecek şekilde sunulmasıdır.

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı 2005 yılında ülke genelinde sağlıkta kalite çalışmalarını başlatmış ve tüm sağlık kurumlarının ulusal sağlıkta kalite sistemi standartları doğrultusunda hizmet sunumunu zorunlu kılmıştır. Kamu, özel, üniversite hastaneleri hasta ve çalışan güvenliğini merkeze alan kalite çalışmalarında aynı standartları sağlamak durumundadır. 

Hastanemizde Kalite Çalışmaları

Hastanemiz 2003 yılı başından itibaren Toplam Kalite Yönetim sistemi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Bakanlığımızca 2005 yılında başlatılan sağlık kurumlarında kalite çalışmaları doğrultusunda ve Hastane Hizmet Kalite Standartları El Kitabı rehberliğinde çalışmalarına hız kazandırmış, bugün itibarı ile Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları konusunda örnek olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.