Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
12 Şubat 2019

ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Çalışan güvenliği programının hazırlanması
 • Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması
 • Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması
 • Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması
 • Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması
 • Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması
 • El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması
 • İzolasyon önlemlerinin alınması
 • Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi
 • Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması
 • Laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması
 • Panik değerlerin bildiriminin sağlanması
 • Tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması
 • Mavi- Pembe-Beyaz Kod uygulamalarının yapılması
 • Güvenlik raporlama sisteminin kurulması
 • Bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması
 • Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması
 • Sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi
 • Çalışan güvenliği komitesi kurulması,

 hususlarında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak.

KAYNAK: “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”

(Bu yönetmelik  7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 3üncü Maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Uzman Klinik Psikolog Elif KANKOÇ

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu